Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Ouders en school

 • Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Afstemming tussen wat u thuis van uw kind ziet en wat wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw kind.
 
Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig contact te hebben. De school heeft de visie op ouder­betrokkenheid beschreven in een document.

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het personeel bij het organiseren van activiteiten op school.

Ouderavonden

De beide afdelingen organiseren verschillende ouderavonden. Aan het begin van ieder schooljaar laten we u weten wanneer welke inhoudelijke ouderavonden gepland staan.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar bepalen we samen met u hoe vaak we oudergesprekken voeren. De groepsleraar nodigt u in ieder geval uit om de leeropbrengsten van uw zoon of dochter te bespreken. Aan het eind van ieder schooljaar is het ontwikkelings­perpectief onderwerp van gesprek. De eventuele testresultaten van onderzoek naar intelligentie en de sociale redzaamheid bespreekt de orthopedagoog apart met u.

Informatievoorziening

Aan het begin van elk schooljaar houden we een informatieavond voor (nieuwe) ouders. Op deze avond bespreken we het reilen en zeilen op de school en in de klas. Heeft u behoefte aan een individuele afspraak met iemand van school?
T 0575 - 51 24 95
E info@anneflokstraschool.nl

Informatie-uitwisseling

In het speciaal onderwijs en bij enkele individuele leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vindt de dagelijkse overdracht plaats via Schoudercom. Dit is een digitaal middel voor de communicatie tussen school, ouders en leerling. Twee keer per maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief voor ouders en belangstellenden. De nieuwsbrief staat op de website van de school.

Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
 • De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen.
 • De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
 • Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

Ouderbijdrage(n)

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De ouderraad beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van deze bijdrage is maximaal €25,-. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.

ouders en school

:

Help (nieuw venster)