Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

speciaal onderwijs

 • Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen extra zorg nodig hebben, is er speciaal onderwijs.

De verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. Het onderwijs en de onderwijsondersteuning van De Onderwijsspecialisten valt in cluster 3.

Cluster 3

Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn. Deze groepen worden ook wel aangeduid als 'zeer moeilijk lerend' (ZML), 'lichamelijk gehandicapt' (LG, voorheen ook Mytyl), 'meervoudig gehandicapt' (MG, voorheen ook Tyltyl) en 'langdurig zieke kinderen' (LZK).
De namen Mytyl en Tyltyl zijn overgenomen van een sprookje van Maurice Maeterlinck en soortnamen geworden voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Bij De Onderwijsspecialisten gebruiken we deze benamingen niet meer.

Overige clusters

 • Onder cluster 1 vallen de scholen voor blinde en slechtziende leerlingen. Naast een visuele beperking hebben de leerlingen vaak ook een of meer andere handicaps.
 • Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende leerlingen en scholen voor leerlingen met ernstige spraak- en / of taalmoeilijkheden, mogelijk in combinatie met een andere handicap.
 • Onder cluster 4 vallen scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Dit zijn scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, scholen voor langdurig zieke kinderen zonder lichamelijke handicap, scholen verbonden aan een pedologisch instituut en scholen verbonden aan gesloten jeugdinrichtingen.
Op verschillende vlakken werken De Onderwijsspecialisten nauw samen met organisaties en instellingen uit cluster 4.

Indicatie

Een leerling die vanwege een beperking in aanmerking wil komen voor speciaal onderwijs heeft daarvoor een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door een Commissie voor Indicatiestelling, die per cluster georganiseerd is.
Voor een indicatie voor cluster 3 binnen het werkgebied van De Onderwijsspecialisten kunt u terecht bij het Regionaal Expertisecentrum Groot Gelre.

Rugzak

Als een indicatie voor speciaal onderwijs is verleend, geldt die indicatie ook als toekenning van een leerling-gebonden financiering, ook wel rugzak genoemd. 
De leerling-gebonden financiering zorgt voor extra ondersteuning van kinderen met een handicap binnen het reguliere onderwijs. Vaak gaat een deel van het geld naar de school. Het andere deel gaat naar de ambulant begeleider die regelmatig op school langskomt om de leerling en de leerkracht te ondersteunen. Bij De Onderwijsspecialisten werken [xx] ambulante begeleiders.

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan na hun twaalfde jaar meestal naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Daar kunnen zij terecht tot hun twintigste. De Onderwijsspecialisten strevern ernaar dat elke leerling na het vso een goede plek krijgt in de maatschappij. Dit kan een vervolgstudie zijn, een betaalde of onbetaalde baan of een plek binnen de dagbesteding.

de onderwijsspecialisten

:

Help (nieuw venster)