Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

samenwerking

Praktijkonderwijs Zutphen

Voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er een convenant opgesteld met Het Praktijkonderwijs in Zutphen. Leerlingen met een positief bindend advies, gegeven door de CvB van de Anne Flokstraschool, krijgen de mogelijkheid om een cursus te volgen op het Praktijkonderwijs in Zutphen. De leerling blijft ingeschreven staan als leerling van de Anne Flokstraschool en is in die zin dan ook aanspreekbaar op de regels en afspraken die hier gelden. De cursusdag op het praktijkonderwijs is de woensdag. Startende leerlingen in een proefperiode, die meestal tot aan de kerstvakantie duurt, lopen 1 dag in de week stage. Dit is de donderdag. Blijft het op de Anne Flokstraschool goed gaan evenals op het Praktijkonderwijs en de stage dan kan deze stage dag worden uitgebreid naar 2 of meerdere stage dagen. Dit alles in overleg met leerling en ouder(s). 

Delta

De samenwerking met VSO-onderwijs richt zich op het versterken van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

De transitie

Inzet van Dariuz tijdens stages en arbeidstoeleidingstrajecten. In 2012 is er een pilot gestart waarin Dariuz is opgenomen in enkele stage trajecten. Deze activiteiten moeten gezien worden in de ontwikkeling van een sluitende overgang van school naar werk. Eerst nog via de sw wetgeving vanaf dit jaar vooral in het kader van de aankomende Participatiewet. Dariuz activiteiten worden uitgevoerd door de stage begeleider van de AFschool in samenwerking met een consulent van de Delta.

Inzet van een job coach in de arbeidstoeleidingstrajecten van leerlingen de Anne Flokstraschool en Delta  zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of voor de begeleiding van stageprojecten de expertise van Delta in de vorm van Job coaching kan worden ingezet. In april 2013 is een eerste pilot gestart.. In juli zijn de resultaten geëvalueerd en vindt er voortzetting plaats van dit project waarbij de job coaches van de Onderwijsspecialisten: PATO, ook betrokken worden.

Kennisuitwisseling/ gebruikmaken van elkaars expertise op het gebied van van persoonlijkheidskenmerken, vaststellen van het ontwikkelpotentieel en competentie gericht leren/ontwikkelen. 

Uitwisseling en ontwikkeling van begeleidingsmethoden als het ‘van en met elkaar leren’. De Anne Flokstraschool gaat in samenwerking met de Delta in maart 2014 van start met het project : Een leven lang leren; de avondschool

Job coaches: PATO

De onderwijsspecialisten hebben job coaches in dienst die leerlingen, ouders en stage begeleiders ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen richting Arbeid; het vrije bedrijf. Met name het uitzetten van de leerroute op het gebied van scholing. de financiële kanten, de regelgeving en de begeleiding zijn high lights.
 
Daarnaast bestaat er structureel overleg met kinderdagcentra, het speciaal basisonderwijs (sbo) en scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) in de regio van Zutphen.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)