Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Participatiewet

 • Stand van zaken Participatiewet Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. De Tweede Kamer stemde op 20 februari in met het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet. Op dit moment wordt behandeling in de Eerste Kamer voorbereid.
Er moeten zo veel mogelijk mensen naar vermogen aan de maatschappij meedoen. De bestaande regelingen slagen er echter onvoldoende in om mensen ‘het beste uit zichzelf te laten halen’. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Negen issues in kader van de Participatiewet.
 
1. Bredere doelgroep in één regeling
Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken, maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder de Participatiewet. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet Werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten).
 
2. Decentralisatie leidt tot maatwerk en efficiency
Dat is althans de bedoelding. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. De regering verwacht dat er ten opzichte van de oude regelingen nu op efficiëntere wijze meer maatwerk geleverd gaat worden.
 
3. Er komt één budget voor alle voorzieningen
Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen moeten bekostigen. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers en werknemers in regionale Werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de banen die werkgevers beschikbaar stellen. Het Participatiebudget maakt onderdeel uit van ‘het sociaal deelfonds’, waarin ook de budgetten voor de jeugdzorg en WMO terechtkomen. Met het fonds kunnen gemeenten hun sociale beleid vormgeven zonder financiële ‘schotten’.
 
4. Geen gevolgen voor huidige Wajong’ers
De huidige Wajong’ers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen (herkeurd) en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Herkeurde Wajong’ers met arbeidsvermogen krijgen per 1 januari 2018 een Wajong-uitkering van 70% van het wettelijk minimum loon (was 75%) en gaan niet over naar de bijstand in de wetenschap dat er afspraken zijn gemaakt over 125.000 garantiebanen waarvoor deze doelgroep de eerste jaren met voorrang in aanmerking komt.
Ook mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, blijven in de ‘oude Wajong’ en behouden een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. Ook na 1 januari 2015 kunnen jonggehandicapten zonder duurzaam arbeidsvermogen in de Wajong instromen. UWV doet de beoordeling.
 
5. Sociale werkvoorziening wordt afgesloten
Vanaf 2015 wordt de Wet sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af. Gemeenten kunnen andere vormen van beschut werk aanbieden voor hen die dat nodig hebben. Daarbij ligt de nadruk op het verkrijgen van betaald werk, maar als dat niet kan, ook op andere vormen van maatschappelijke participatie. De gemeenten krijgen hierin een grote mate van beleidsvrijheid en kunnen ook ondersteuning vanuit andere domeinen zoals de Wmo of jeugdzorg betrekken.
 
6. Er komen meer banen en een quotumplicht
Tot 2025 moeten bedrijven en overheid respectievelijk 100.000 en 25.000 extra banen creëren voor arbeidsgehandicapten. In de Werkkamer ( is afgesproken dat de baangaranties de eerste jaren met voorrang naar mensen moeten gaan met een Wajonguitkering (inclusief jonggehandicapten die meer dan 100% WML verdienen) of Wsw-indicatie. Wanneer de jaarlijkse quota niet worden gehaald treedt alsnog de quotumplicht in werking en kan de overheid boetes uit delen van € 5.000 per niet gerealiseerde werkplek.
 
7. Meer doen met minder geld
De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu bijna 11 miljard euro. Op de lange termijn groeien de uitgaven door naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen tot 13,5 miljard euro. Het kabinet bespaart op termijn met de decentralisatie dus 2 miljard euro. Het subsidiebedrag per Wsw’er per jaar daalt op termijn naar 22.700 euro. Dat was in 2010 ruim 27.000 euro.
 
8. Aanmoediging voor werkgevers
Gemeenten compenseren werkgevers met loonkostensubsidie, als iemand niet in staat is het minimumloon te verdienen. De gemeente vult aan tot het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en de cao betaalt de werkgever. Door het sociaal akkoord is het instrument loondispensatie geschrapt. In de Werkkamer is afgesproken dat het UWV een indicatie afgeeft of mensen voor en baangarantie in aanmerking komen. De indicatiecriteria komen in een wettelijke regeling als onderdeel van de Quotumwet. Aanvankelijk waren de garantiebanen bestemd mensen die minder kunnen verdienen dan het minimumloon, daar komen sinds februari ook Wajongers bij met een hoger verdienvermogen. De loonwaarde wordt niet door het UWV vastgesteld, maar op de werkvloer in samenspraak tussen het Werkbedrijf en de werkgever.
 
9. Werkkamer
De Werkkamer maakt afspraken over invulling, taakomschrijving en aansturing van de Werkbedrijven. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 35 Werkbedrijven komen, gelinkt aan de 35 arbeidsmarktregio’s. De Werkbedrijven worden de schakel om mensen te verbinden met de banen waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven. In de Werkkamer is afgesproken dat gemeenten de lead hebben met een zware delegatie van werkgevers in het bestuur. Ook werknemersorganisatie zijn in het bestuur vertegenwoordigd. In de Werkkamer is verder afgesproken dat de Werkbedrijven een ‘regiefunctie krijgen’ bij het organiseren van een ‘basispakket’ aan functionaliteiten.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)